niedziela, 8 grudnia 2019

Kontrole WIOŚ w powiecie nowomiejskim

Jak już usłyszałem a to nie jest 1 kwietnia czyli Prima-Aprilis w styczniu (może i w lutym) w powiecie naszym ruszają kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska... czyli oprócz kontroli ewidencji zabiegów chemicznych, atestacji opryskiwacza, świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego. ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i innych sprawdzane będą rejestracje gospodarstw rolnych pow. 75ha z BDO (Baza danych o Odpadach) za których brak grożą dotkliwe sankcje. https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

wtorek, 17 września 2019

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Pomoc przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł.
Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.
Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.
W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.
Zgodnie z opublikowanym w dniu 17 września 2019 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, w terminie od dnia 25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
UWAGA! W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi co najmniej 10%.
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia:
a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a,
d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

wtorek, 10 września 2019

Szkody łowieckie

Rolnik, któremu dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody w uprawach i płodach rolnych, ma prawo do odszkodowania, którego wypłata - po dokonaniu oględzin i szacowania ostatecznego - leży w gestii miejscowo właściwego obwodu łowieckiego (jeśli szkoda powstała na jego obszarze). Ewentualne odwołania rozpatruje miejscowy nadleśniczy. Zależnie od miejsca powstania szkody odpowiadać mogą także: Skarb Państwa lub Lasy Państwowe.
Zgodnie z Prawem łowieckim dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich - odpowiada Skarb Państwa. Z kolei za szkody wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Szacowania szkód powstałych w obszarze obwodu łowieckiego (wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania) dokonuje zespół składający się z:
 1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (WODR)
 2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których terenie wystąpiła szkoda
Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek musi zawierać m.in. wskazanie miejsca wystąpienia szkody oraz rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Zgodnie z ustawą wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.
Szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, a także wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo (brak udziału) właściciela albo posiadacza gruntu lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; rodzaj, stan i jakość uprawy; obszar całej uprawy; szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona oraz szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. O terminie oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela.posiadacza gruntu oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód - tutaj termin wynosi 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera m.in. dane podlegające ustaleniu podczas oględzin (m.in. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; rodzaj, stan i jakość uprawy; obszar całej uprawy) oraz szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy.
Członkowie zespołu (przedstawiciel gminy i obwodu łowieckiego oraz właściciel/posiadacz gruntu, gdzie wystąpiła szkoda) dokonujący oględzin mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem (w protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach). Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Ostateczne szacowanie szkody

Podczas szacowania ostatecznego ustala się:
 1. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę
 2. rodzaj uprawy lub płodu rolnego
 3. stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego
 4. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego
 5. obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego
 6. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze
 7. plon z 1 ha
 8. wysokość odszkodowania
Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, jeszcze przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. W przypadku gdy szkoda zaistniała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, szacowania ostatecznego dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel/posiadacz gruntu jest obowiązany powiadomić pisemnie dzierżawcę/zarządcę obwodu łowieckiego, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela/posiadacza gruntu oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego (w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku lub pisemnej informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy).
Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca/zarządca obwodu sporządza protokół (w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu), do którego członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem (w protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach).

Kiedy wypłata odszkodowania?

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje prawo odwołania do właściwego miejscowo nadleśniczego Lasów Państwowych. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy (lub jego przedstawiciel) dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Odbywa się to niezwłocznie, tzn. nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.
W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym nadleśniczego mają prawo brać udział: przedstawiciel gminy, przedstawiciel obwodu łowieckiego oraz właściciel/posiadacz gruntu (czyli tzw. zespół). Na pisemny wniosek członka takiego zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym nadleśniczego może również brać udział przedstawiciel miejscowo właściwej izby rolniczej.
Zgodnie z ustawą właściciele/posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Odszkodowanie nie przysługuje (art. 48 Prawa łowieckiego):
 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru danego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom (uwaga: od 14 maja 2019 r. przepis ten utracił moc w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16)
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych
 7. za szkody w uprawach i płodach rolnych dokonane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania - jeśli powstały na nieruchomościach, których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania
W tym miejscu warto wyjaśnić, że właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć pisemne oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela/użytkownika wieczystego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 46-50.
(za: Gazeta prawna)

piątek, 28 czerwca 2019

wtorek, 19 marca 2019

Spotkanie z ministrem rolnictwa Ryszardem Zarudzkim

W poniedziałek  25 marca  organizujemy spotkanie z wiceministrem rolnictwa Ryszardem Zarudzkim które odbędzie się w domu weselnym "Pawie Oczko" w Tylicach o godzinie 11.00 
Celem spotkania będzie ogólna sytuacja w rolnictwie m.in. redukcje stref ONW w powiecie, zagrożenia rynkiem globalnym oraz wiele innych tematów. To okazja przekazania swoich obaw we "właściwe ręce" Wszyscy znamy sytuację obecną w naszym rolnictwie i myślę że pewne konkretne "głosy" rolników pomogą wskazać drogę działania ministerstwa rolnictwa aby pomóc w dalszej działalności wielu gospodarstw rolnych,.  gorąco zapraszamy gdyż musimy sami wraz z władzami wzmocnić nasze rolnictwo!

wtorek, 15 stycznia 2019

Szkolenie o ochronie wód, ograniczaniu zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rolników tym tematem a w szczególności nowymi wymaganiami ciążącymi a wszystkich rolnikach zapraszamy na dodatkowy cykl tych szkoleń, które odbędą się w każdej gminie

gmina Biskupiec: 5 lutego 2019 sala GOK w Biskupcu o godz. 10.00

gmina Grodziczno  30 stycznia 2019 sala Urzędu Gminy w Grodzicznie o godz. 10.00

gmina Kurzętnik  4 lutego 2019r. w sali GCK Kurzętnik o godz. 10.00

gmina Nowe Miasto Lubawskie - 1 lutego 2019r. sala Urzędu Gminy w Mszanowie o godz. 10.00

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na szkolenie:

W dniu 25 stycznia 2019r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie  o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie na temat programów pomocowych PROW 2014-2020 m.in. program budowy płyt obornikowych, sprzedaż bezpośrednia i restrukturyzacja małych gospodarstw. Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Tabaka główny specjalista z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Zaproszenie na szkolenie
Zapraszamy na szkolenie w naszym powiecie odbędzie się w dniu 31.01.2019r,. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy  osoby zainteresowane uczestniczeniem o wcześniejszy kontakt

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Odstępstwo rolne - temat stary, ale z uwagi na kontrole w naszym powiecie jak najbardziej do przypomnienia

Kiedy odstępstwo rolne ma zastosowanie?

Gdy rolnik decyduje się na siew zebranych przez siebie nasion lub sadzeniaków odmian chronionych wyłącznym prawem. Wykorzystanie w ten sposób materiału ze zbioru odmiany chronionej nie wymaga uzyskania upoważnienia od hodowcy, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Zasady korzystania z odstępstwa rolnego:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odstępstwa rolnego?1. Gatunek musi być dozwolony prawem do korzystania z odstępstwa rolnego (lista gatunków – sprawdź tutaj: gatunki dozwolone do OR)2. Materiał do siewu odmiany chronionej pochodzi z własnego zbioru.
3. Gatunek, który chcemy wysiać, jest odmianą populacyjną.
Odstępstwo rolne nie obejmuje:
1. Gatunków spoza listy dozwolonych gatunków roślin uprawnych.
2. Odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1).
3. Nabytych jako niekwalifikowany materiał siewny.

Ile kosztuje odstępstwo rolne?

W ciągu 30 dni od siewu materiału z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić na rzecz hodowcy opłatę za każdy kilogram materiału wykorzystanego do siewu. Wysokość tej opłaty wynosi 50% opłaty licencyjnej dla danej odmiany w danym roku.
Kto i za co uiszcza opłatę za odstępstwo rolne?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne uiszczają:
 • w przypadku odmian ziemniaków: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej;
 • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie krajowym (PL) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej;
 • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie wspólnotowym (UE) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej.
Posiadacze gruntów rolnych do 10 ha, jako tzw. drobni rolnicy są zwolnieni z obowiązku opłaty. Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni stosować się do przepisów chroniących wyłączne prawo do odmian roślin!