piątek, 5 sierpnia 2016
Warszawa, 3 sierpnia 2016 roku

Rolniku pamiętaj o właściwym kodzie odpadu!
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwraca uwagę na problem „dzikiego recyklingu”
Na początku 2016 roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013. 888), która wprowadza poziomy odzysku
i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin.
System Zbiórki Opakowań PSOR działa zgodnie z nowymi wymogami prawnymi
i opakowania po środkach ochrony roślin poddawane są recyklingowi. Uzyskany surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe surowca, ale nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.
Niestety coraz poważniejszym problemem są zbiórki opakowań prowadzone przez firmy nieposiadające do tego uprawnień czyli tzw. dziki recykling. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowania te są następnie wykorzystywane do produkcji elementów, które mogą mieć kontakt np. z żywnością, i w efekcie powodować zatrucia konsumentów czy zwierząt.
„Chcemy uczulić wszystkich użytkowników środków ochrony roślin, aby zwracali szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska” – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Oddając puste opakowania po środkach ochrony roślin należy się upewnić, że na karcie przekazania odpadu został wpisany kod odpadu 15 01 10*, właściwy dla pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Tylko firmy posiadające ten kod mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.
„Każdy posiadacz odpadów, także sprzedawca czy użytkownik środków ochrony roślin, zgodnie z Ustawą o Odpadach odpowiedzialny jest za zweryfikowanie, czy odbiorca tych odpadów jest do tego uprawniony – miedzy innymi, czy posiada stosowne decyzje
w zakresie gospodarowania odpadami. Przekazywanie odpadów firmie nieuprawnionej może spowodować ryzyko nałożenia kary grzywny na przekazującego. Dzięki temu, że w ramach Systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin, odbiorcy są weryfikowani
i audytowani, przekazanie tych odpadów w ramach Systemu, daje przekazującemu gwarancję, że odpady są odbierane przez uprawnionego odbiorcę i zostaną zagospodarowane we właściwy sposób.”
– powiedział Marcin Jurasz, Dyrektor ds. Rozwoju Działu Odpadów Specjalnych w firmie Remondis.
Od ponad 12 lat System PSOR pomaga rolnikom, sadownikom, działkowcom oraz innym użytkownikom środków ochrony roślin pozbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny
z prawem
pustych opakowań po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych.
Od 2004 r. do końca 2015 r. w ramach Systemu zebrano łącznie 14 730 ton opakowań. Poziom zbiórki oscyluje wokół ok. 60% masy wprowadzanej na rynek. Niewiele europejskich krajów może pochwalić się tak wydajnym systemem zbiórki.
Zebrane w ramach Systemu PSOR opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych zastępując zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy również jako źródło ciepła do biur i osiedli mieszkalnych.
Jak działa System PSOR
„W ramach Systemu PSOR użytkownik może oddać swoje opakowania do sklepów ze środkami ochrony roślin. Prowadzący takie sklepy - jak podkreśla mec. Marek Oleksyn
z kancelarii CMS - mają ustawowy obowiązek odbioru odpadów opakowaniowych po tych środkach ochrony roślin, które na podstawie ww. ustawy są uznawane za środki niebezpieczne.  Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest surowymi karami pieniężnymi.  Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na przepis ustawy, zgodnie
z którym użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin obowiązany jest zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin. W tym przypadku naruszenie obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych zagrożone jest karą grzywny.” -
dodaje mec. Marek Oleksyn.
Następnie opakowania te są odbierane przez Operatora Systemu, który zagospodarowuje je zgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce zajmuje się tym firma Remondis.
W Systemie PSOR zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo zbiórki opakowań, dlatego użytkownicy informowani są o konieczności trzykrotnego płukania opakowań na etapie wykonywania oprysku. Następnie czyste i wypłukane opakowania powinny trafić do punktu sprzedaży. Sklepy prowadzące zbiórkę, mają obowiązek przyjąć puste opakowanie bezpłatnie, sprzedawcy nie mogą prosić o okazanie paragonu czy faktury. Sklepy zobowiązują się również do kontroli czystości opakowań i na tej podstawie mogą odmówić odebrania opakowania.
Przystąpienie do Systemu PSOR i zarejestrowanie się jako Punkt Odbioru jest bezpłatne. Wystarczy zgłosić się poprzez stronę internetową www.systempsor.pl, zadzwonić na numer infolinii: 801 561 461 lub (58) 622 01 08 lub wysłać mail na adres: kontakt@systempsor.pl.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. Realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację
i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) prowadzi również ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Celem kampanii jest informowanie społeczeństwa o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin. Prowadzone działania mają uświadamiać konsumentów owoców i warzyw oraz produktów pochodzenia roślinnego, że środki ochrony roślin są nieodzowne w pracy rolnika, a produkcja rolna z ich wykluczeniem byłaby niewystarczająca, aby zapewnić żywność o dobrej jakości w przystępnych cenach.

Kontakt dla mediów:
Biuro prasowe PSOR
22 242 86 00

piątek, 29 lipca 2016

Modernizacja Gospodarstw Rolnych 2016

Ukazały się już na stronie ARiMR listy odnośnie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, w naszym województwie pewni są ci Rolnicy do pozycji jak mniemam 450 ale i dalsza część niech nie upada zaraz na duchu, gdyż może wejdzie zmiana że dostanie dofinansowanie większa liczba Rolników kosztem nie wprowadzenia w pierwszym kwartale przyszego roku nowej edycji. Ale czy starczy przekazanych funduszy w naszym województwie na wszystkie ok 1553 złożone wnioski? Tego najstarszy Góral na Podhalu nie wie....

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Wyskokość pomocy dla producentów trzody chlewnej

Znamy już wysokość kwot pomocy w sektorze trzodziarskim:  cykl zamknięty : 40,21złotych a w cyklu otwartym: 20,10 złotych

środa, 25 maja 2016

Ułatwianie statu młodym rolnikom 2016r.

W tym programie złożono 130 wniosków w naszym województwie czyli znacznie mniej niż oczekujące środki finansowe czyli wszyscy wnioskodawcy otrzymają premię.

Modernizacja gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim

Oficjalna lista rankingowa ARiMR ukaże się w dniu 28 lipca 2016r. ale z roboczej wersji: w naszym województwie złożono 1553 wnioski o modernizację. Rolników którzy otrzymają pomoc na dzień dzisiejszy na tej liście będzie zaledwie 416 w pierwszej kolejności pomoc otrzymają zgłaszający w sektorach A , B czy C ostatni na liście szczęśliwców posiada 8,1223 punktów. Lista będzie oczywiście nieco się zmieniać

czwartek, 28 kwietnia 2016

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Przedłużono termin składania wniosku do 15 czerwca 2016 roku

czwartek, 18 lutego 2016Szkolenia chemizacyjne w powiecie nowomiejskim 2016r.

Data:
Miejsce:
Kierownik kursu:
rodzaj szkol. chem.
24.02.2016
Grodziczno
Sabina Obuchowska
Szkol.uzupełniające
02.03.2016
Grodziczno
Sabina Obuchowska
Szkol.uzupełniające
03-04.03.2016
Mszanowo/Nowe Miasto Lubawskie
Rafał Formański
SZKOLENIE PODSTAWOWE
07.03.2016
Biskupiec
Grzegorz Kowalski
Szkol.uzupełniające
11.03.2016
Kurzętnik
Grzegorz Kowalski
Szkol.uzupełniające
14.03.2016
Biskupiec
Sabina Obuchowska
Szkolenie.uzupełniające
16.03.2016
Mszanowo/Nowe Miasto
Rafał Formański
Szkolenie.uzupełniające

Dopłaty do tuczników i mleka z ARR

W dniu dzisiejszym Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o pomoc nadzwyczajną do produkcji tuczników i mleka. przyjmowanie wniosków potrwa do 18 marca. Do prawidłowego wypełnienia tego wniosku potrzebny jest oprócz oczywiście danych osobowych w przypadku tuczników stan zwierząt na 30 września 2015r. oraz faktury sprzedaży tuczników w czwartym kwartale czyli od 1 października do 31 grudnia 2015r. Stan zwierząt wypisuje się według numerów stada, czyli w przypadkach zakupu prosiąt nie łączy się ogólnego stada. Faktury VAT wystarczy skserować i napisać formułkę "Potwierdzam za zgodność z oryginałem" i podpisać. Wniosek powinien wypisać właściciel zarejestrowany w ARiMR i na niego figurować faktury w takim razie nie potrzebne są załączniki zgody współmałżonka czy oświadczenie współposiadaczy. Wnioski dostarczmy osobiście a najlepiej listownie na adres " Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Partyzantów 1, 10-959 Olsztyn.  Nadmieniam że w biurze pomagamy (za niewielką opłatą) wypełnić prawidłowo wnioski, gdyż nieprawidłowe jego wypełnienie skutkować może zmniejszeniem płatności lub jej całkowitej odmowie.