niedziela, 18 maja 2014

środa, 30 kwietnia 2014

Zwracam się z podziękowaniem dla wójta gminy nowomiejskiej pana Tomasza Waruszewskiego za dofinansowanie wycieczki Członkiń  gminnych kół gospodyń wiejskich i mieszkańców gminy na V Targi Ogrodnicze w Starym Polu w dniu 26 kwietnia 2014r.

piątek, 25 kwietnia 2014

Kampania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2014

Jak co roku od 15 marca do 15 maja trwa kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez biuro powiatowe ARiMR jak co roku można liczyć na wydłużone godziny urzędowania agencji: 5 - 9 maja od 6.00 do 20.00 a w dniach 12-15 maja od 6.00  do 22.00, i jak co roku (odpłatnie) pomagamy wypełniać te wnioski, dodaje że warto skorzystać z naszych właśnie usług chociażby dlatego że umiemy to robić poprzez lata już doświadczenia oraz dodatkowo ze względu na to że jesteśmy ubezpieczeni od naszych czynności, innymi słowy my możemy się pomylić bez straty dla Rolnika :) zapraszamy do naszego biura

środa, 9 kwietnia 2014

V Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu

W dniu 26 kwietnia organizuję wyjazd autokarem na targi ogrodnicze, które cyklicznie odbywają się w Starym Polu (koło Malborka) koszt to najprawdopodobniej 15,00 zł. od osoby gorąco zapraszam a osoby zainteresowane proszę o kontakt w biurze czy telefoniczny http://www.podr.pl/index.php/targi-i-imprezy/targi/167-iii-wiosenne-targi-ogrodnicze

niedziela, 23 marca 2014

Wykraczam w sąsiedztwo :)

czwartek, 20 marca 2014

Stanisław Kalemba – minister rolnictwa poinformował, iż w tym roku ruszy jeszcze program młody rolnik 2014 z PROW 2007-2013. Pieniądze mają zostać przesunięte z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które nie cieszyło się tak dużą popularnością wśród beneficjentów.

Wnioski jak dotąd obsłuży ARiMR, a premia w ramach tego działania wyniesie  75 tyś złotych. Kwota, która zostanie przyznana z programu młody rolnik 2014 w 70% będzie musiała być przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym biznesplanem.
O premie dla młodego rolnika będzie mogła ubiegać się osoba, która: w dniu składania wniosku będzie pełnoletnia i nie przekroczy 40 lat, nie ma prawa do renty, posiada kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełniania wykształcenia,  zamierza rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, lub rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc, a do dnia wydania decyzji o przyznanie pomocy nie może upłynąć  więcej niż 18 miesięcy
O premie młody rolnik 2014 może starać się beneficjent:

•    Pełnoletnia, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 lat
•    Będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
•    Nie mająca prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
•    Posiadająca kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełniania wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia decyzji o przyznaniu pomocy
•    Zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej lub osoba, która, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznaniu pomocy lub osoba, która była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha , nabytej w drodze spadku, ale w ciągu 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość
•    Której małżonek nie prowadził działalności rolniczej, albo rozpoczął prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy
Jakie są wymagania w stosunku do gospodarstwa młodego rolnika?
•    Powierzchnia gospodarstwa nie może być większa niż 300 ha i mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – 10,42 ha w 2013
•    W przypadku, gdy beneficjent spełnia kryterium średniej wojewódzkiej możliwe jest przyznanie pomocy ale wnioskodawca zobowiąże się do zwiększenie powierzchni do średniej krajowej w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
•    Gospodarstwo musi być prowadzone samodzielnie

Młody rolnik 2014 - wymagania:

•    Samodzielne prowadzenie gospodarstwa – 5 lat od dnia wypłaty pomocy
•     Właściwa powierzchnia gospodarstwa – nie mniej niż średnia krajowa i nie więcej niż 300 ha – 5 lat od dnia wypłaty pomocy
•    Prowadzenie gospodarstwa zgodnie z  wytycznymi biznesplanu   – 5 lat od dnia wypłaty pomocy
•    70 % kwoty pomocy należy rozdysponować zgodnie z założeniami biznes planu – 3 lata od dnia wypłaty pomocy
•    Osiągnąć co najmniej 4 ESU (nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej) ale wartość nie może być mniejsza niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy -  5 lat od dnia wypłaty pomocy
•    Przechowywać dokumenty i umożliwić przeprowadzenie kontroli przez uprawnione podmioty
•    Należy uzupełnić powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie do co najmniej średniej krajowej – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
•    W przypadku niepełnego wykształcenia należy je uzupełnić – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
•    Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) jako rolnik – do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy
•    Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, zdrowotności roślin  i zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt – dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej

Na otrzymanie dotacji dla młodego rolnika 2014  kwalifikuje się ziemia gdy:

•    Maksymalna powierzchnia użytków rolnych nie może być większa niż 300 ha
•    Minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż średnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju a jest to 10,42 ha za rok 2013
•    Jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest mniejsza od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy zarówno, gdy w dniu złożenia wniosku gospodarstwo spełnia kryterium średniej wojewódzkiej lub w ciągu 180 dni od dnia otrzymania decyzji spełni to kryterium. Należy jednak pamiętać, iż rolnik zobowiąże się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych, do co najmniej średniej krajowej w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

Aby starać się o dofinansowanie z programu młody rolnik 2014 należy sprostać wymaganiom dotyczących kwalifikacji zawodowej rolnika.

Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane są:

•    Wykształcenie rolnicze wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe
•    Tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do         prowadzenia działalności rolniczej + 3 – letni staż pracy w rolnictwie
•    Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze + 3 – letni staż pracy w rolnictwie lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze + studia podyplomowe o profilu związanym z rolnictwem lub wykształcenie średnie inne niż rolnicze + 3 – letni staż pracy w rolnictwie
•    Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze
+ co najmniej 5 –letni staż pracy w rolnictwie
Za staż pracy uznaje się:
•    Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik
•    Zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej
•    Odbycie stażu obejmującego wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
Aby starać się o dotacje na młodego rolnika należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W przypadku gospodarstw znajdujących się na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym położone jest gospodarstwo uznaje się to, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Do ARiMR należy złożyć dokumenty:

•    Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania: Ułatwienie startu młodym rolnikom" wypełniony na formularzu udostępnionym przez ARiMR
•    Plan rozwoju gospodarstwa na formularzu udostępnionym przez ARiMR
•    Kopia dokumentu tożsamości beneficjenta i małżonka beneficjenta
•    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub oświadczenie o sposobie  
     uzupełniania wykształcenia         
•    Oświadczenie o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty
•    Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności rolniczej
•    Zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu, jako rolnik
•    Zaświadczenie z US o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku z tytułu               prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
•   Oświadczenie małżonka o nieprowadzeniu działalności rolniczej
•   Jeśli wnioskodawca jest rolnikiem: dokument potwierdzający tytuł prawny do 
     gospodarstwa, zaświadczenie z KRUS o okresach ubezpieczenia, zaświadczenie z US
     o okresach podlegania opodatkowaniu, oświadczenie dotyczące spełnienia standardów
     w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w
     gospodarstwie

O kolejności rozpatrywania wniosków z dotacji młodego rolnik 2014  będzie decydować punktacja – tak samo jako w naborze z roku 2011.

Punkty za kwalifikacje zawodowe:

•    Wykształcenie wyższe rolnicze albo inne wyższe + co najmniej 3 – letni staż pracy w rolnictwie, lub wykształcenie inne wyższe  + studia podyplomowe związane z rolnictwem -5 punktów
•    Wykształcenie średnie rolnicze lub średnie inne niż rolnicze + 3 – letni staż pracy w rolnictwie – 4 punkty
•    Wykształcenie rolnicze zasadnicze – 3 punkty
•    Tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy + co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie – 2 punkty
•    Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne  lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze + co najmniej 5 –letni staż pracy w rolnictwie – 1 punkt

Punkty na podstawie stopy bezrobocia:

•    Gospodarstwo położone w powiecie, w którym bezrobocie jest  najwyższe – 5 punktów
•    Gospodarstwa położone w pozostałych powiatach - przyznaje się mniejszą liczbę punktów, aż do 0, gdy stopa bezrobocia jest najniższa w województwie

Punkty za wielkość gospodarstwa:

•    Województwa, w których średnia powierzchnia gruntów w gospodarstwie jest większa lub równa średniej krajowej
   - Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju i nie większa niż średnia w danym województwie – 5-10 punków (maksymalne punkty dla średniej zbliżonej do wojewódzkiej)
   - Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie i nie większa niż dwukrotność tej średniej – 10 -15 punktów
   - Powierzchnia większa niż dwukrotność średniej powierzchni w województwie  - 16 punktów
•    Województwa, w których średnia powierzchnia gruntów w gospodarstwie jest  mniejsza niż średnia krajowa
   - Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie i nie większa niż średnia w kraju – 5-10 punktów (maksymalne punkty dla powierzchni równej w kraju)
   - Powierzchnia nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym i nie większa niż dwukrotność tej średniej – 10-15 punktów
   - Powierzchnia większa niż dwukrotność średniej powierzchni gospodarstwa w kraju -16 punktów
Na podstawie liczby zdobytych  punktów przez dany wniosek z dotacji na młodego rolnika ARiMR ustali kolejność rozpatrywania wniosków.

Starając się o pomoc z ARiMR z działania młody rolnik 2014 należy pamiętać o tym, iż za niespełnienie zobowiązań, oraz za niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie grożą beneficjentowi sankcje:

•    Nieterminowe złożenie dokumentów informujących o: wydatkowaniu premii, uzupełnieniu wykształcenia, uzupełnienie powierzchni gospodarstwa, ubezpieczeniu w KRUS, sprawozdaniu z realizacji biznesplanu, ankiety monitorującej – sankcja w postaci zwrotu 3% wypłaconej premii
•    Nieprowadzenie przez 5 lat od wypłaty premii samodzielnie gospodarstwa, brak ubezpieczenia w KRUS, jako rolnik przez okres minimum 12 miesięcy od wypłaty premii – sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej premii
•    Nie uzupełnienia powierzchnia gospodarstwa w przeciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy - sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej premii
•    Nieprawidłowe wydatkowanie 70 % premii, brak osiągnięcia minimum 4 ESU i nie mniejszej liczby, niż wartość ESU w dniu złożenia wniosku o pomoc, nieuzupełnienie wykształcenia – sankcja w postaci zwrotu 100 % wypłaconej premii
•    Zwiększenie gospodarstwa powyżej 300 ha lub zmniejszenie poniżej średniej krajowej – sankcja w postaci zwrotu 25 % wypłaconej premii
Środki na pomoc z programu młody rolnik 2014 mają zostać uruchomione już na początku roku 2014, a pieniędzy ma starczyć dla 7-10 tyś. rolników.

poniedziałek, 17 marca 2014

Podstawowu kurs chemizacyjny

Podstawowe szkolenie w zakresie stosowania chemicznej ochrony roślin został przeniesiony na 31marca-1 kwietnia z przyczyn ode mnie w ogóle nie zależnych ;)

piątek, 28 lutego 2014

Służebność przesyłu i firmy prywatne ściągające należności dla rolników

Nowością nie jest żadną że po gminie działają firmy oferujące rolnikom pośrednictwo w ściąganiu należności z tytułu służebności dotyczy to głównie słupów energetycznych. Jak zauważam firmy te się mnożą ( już przynajmniej trzy). Nie jest to temat nowy, opisywałem, wyjaśniałem i przestrzegałem. Może jeszcze dodam kilka praktycznych uwag i zastrzeżeń co do rzetelności takiego działania.

Faktycznie jest taka podstawa prawna z dniem 3 sierpnia 2008 r. art 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731)

 1. Firma "XXX" proponuje takie pośrednictwo... za niewielką opłatą może nawet na miejscu określić wysokość ewentualnych roszczeń, bardzo szybko wylicza, nawet na miejscu co już jest niewiarygodne Wyceny może dokonać jedynie rzeczoznawca majątkowy ( nie uwierzę że człowiek na miejscu, który bierze kasę jest rzeczoznawcą majątkowym, jeżeli jest to najlepiej jak okazałby się odpowiednim numerem swoich uprawnień) Służebność, ewentualna służebność należy się nie każdemu i nie zawsze. pierwszym  krokiem takiej, zanim w ogóle zaproponuje jakąkolwiek stawkę powinno być sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych, gdyż jeżeli istnieje tam zapis o służebności to nie ma mowy o jakimkolwiek roszczeniu praw do odszkodowania. Jeżeli firma tego faktu nie ujawnia na samym początku to delikatnie mówiąc powątpiewam w rzetelność.

2. Jeżeli do jakiegoś rolnika chciałbym zatrudnić się do pracy w oborze podejrzewam że każdy rolnik chciałby wiedzieć czy chociaż obornik umiem widłami wyrzucać, tak? Więc jeżeli firma proponuje takie pośrednictwo to powinna się okazać tym że umie to zrobić, czyli innymi słowy przedstawić rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy będzie zawsze bezstronny bo musi taki być a jeżeli firma załatwia takie sprawy bez takiego wsparcia to w jaki sposób mogłaby cokolwiek załatwić pozytywnie? Do sądu z taką wyceną można tylko pójść gdyż to ma swoją odpowiedzialność prawną a nie z czyimś "widzi mi się" gdyż sąd nawet jakby chciał nie może się w ogóle przychylić do takiego wniosku.

3. Zatrudniony jestem w tej oborze u rolnika ale właściciel nie pojechał sobie przecież na Hawaje z żoną i rodziną. Przyjdzie, spojrzy krówki czyściutkie, nakarmione, obornik wyrzucony, nawet okna przetarłem, czyli widzi efekty moje pracy tak? może być zadowolony. Nasza firma "XXX" biorąc pieniądze za usługę również powinna pokazać efekt swojej pracy np. pozwy do sądu, odwołania czy co tam jeszcze, wtedy rolnik naocznie widzi że "XXX" działa, inną kwestią jest czy te działania mają w ogóle jakąś podstawę do załatwienia pozytywnego roszczeń.

4. Firmy energetyczne skłonne są uznać służebność przesyłu w sytuacji jeżeli rzeczywiście słupy obniżają wartość pola czy po prostu uprawa na tych polach roślin jest wręcz uciążliwa wiążę się to głównie z mnogością tych słupów ( w tym najbardziej szkodliwe są słupy podwójne i te potrójne) ale pierwszym krokiem który mogę zasugerować jest po prostu wysłanie, po uprzednim sprawdzeniu zapisów w księgach wieczystych ustanowienia służebności bo to podstawa, pisma o odszkodowania do firmy energetycznej ( wyższej instancji nie do posterunków energetycznych czy terenowych oddziałów) 

5. Ja mogę się skonfrontować z przedstawicielem takiej firmy i chętnie przy zainteresowanym rolnikiem powypytuję o rzetelność takiego pośrednictwa, jestem co prawda rzeczoznawcą SITR od szkód w uprawach rolnych i za ewentualną wycenę służebności się nawet nie dotykam, przybliżoną technikę takiej wyceny opisywałem już wcześniej, więc biorąc to wszystko pod uwagę co do rzetelnej wyceny trzeba zrobić i obliczyć to ja jestem nawet niewiążąco określić w jakimkolwiek przybliżeniu wartość takiej wyceny ( przez lata wyceniałem szkodliwość słupów i odszkodowania za ich uciążliwość za zlecenia firm energetycznych, przesyłowych i innych, to robię "od ręki" niemalże oczywiście potrzebne do tego m.in. klasy gruntów, średnie ceny w gminie czy powiecie ) ale takiego wyzwania i to zaraz na polu to bym nie podjął za nic w świecie.

W razie dalszych pytań czy wyjaśnień proszę o kontakt, ja przecież po to jestem :)