Reu­ters
W związ­ku z no­we­li­za­cją bu­dże­tu na 2014 r. i zmniej­sze­niem luki w środ­kach na bez­po­śred­nie do­pła­ty rolne z 1,47 mld euro do ok. 903 mln euro, KE pro­po­nu­je zmniej­sze­nie te­go­rocz­nych do­płat po­wy­żej 2 tys. euro o 2,45 proc. za­miast wcze­śniej­szych 4 proc.
"Za­łącz­nik do pro­jek­tu bu­dże­tu na 2014 r. zak­tu­ali­zo­wał sza­cun­ki wy­dat­ków na rol­nic­two i po­zwa­la Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej na zło­że­nie Ra­dzie UE od­ręb­nej pro­po­zy­cji, by przy­jąć stopę dys­cy­pli­ny fi­nan­so­wej prze­wi­dzia­nej w te­go­rocz­nych do­pła­tach bez­po­śred­nich (...) na po­zio­mie 2,45 proc. za­miast 4 proc. zde­cy­do­wa­nych wcze­śniej" - czy­ta­my w śro­do­wej in­for­ma­cji KE.
W ubie­głym ty­go­dniu KE po­sta­no­wi­ła zre­du­ko­wać te­go­rocz­ne do­pła­ty po­wy­żej 2 tys. euro o 4 proc. Wy­li­czy­ła wów­czas, że w bu­dże­cie na 2014 r. za­brak­nie bli­sko 1,5 mld euro. Jed­nak śro­do­wy za­łącz­nik do bu­dże­tu UE na 2014 r. prze­wi­du­je zwięk­szo­ne do­cho­dy do unij­nej kasy i tym samym mniej­szą lukę w środ­kach na do­pła­ty rolne, na po­zio­mie 902,9 mln euro. W związ­ku z tym KE za­pro­po­no­wa­ła mniej­szą re­duk­cję do­płat.
"Ta pro­po­zy­cja bę­dzie teraz przed­sta­wio­na Ra­dzie UE (rządy) z za­ło­że­niem osią­gnię­cia po­ro­zu­mie­nia do 1 grud­nia. Jeśli kraje człon­kow­skie nie będą w sta­nie przy­jąć tej pro­po­zy­cji, wów­czas bę­dzie za­sto­so­wa­na stopa (re­duk­cji) na po­zio­mie 4 proc." - prze­strze­gła KE. Re­duk­cja ma się od­no­sić do do­płat, o które rol­ni­cy zgło­si­li się w po­ło­wie roku i które będą wy­pła­ca­ne od 1 grud­nia.
Z re­duk­cji będą wy­łą­czo­ne trzy naj­now­sze kraje człon­kow­skie UE: Ru­mu­nia, Buł­ga­ria i Chor­wa­cja.
Jesz­cze w marcu KE pro­po­no­wa­ła 5-proc. re­duk­cję do­płat po­wy­żej 5 tys. euro. Za jak naj­wyż­szym pro­giem wiel­ko­ści do­płat opo­wia­da­ła się Pol­ska; cho­dzi­ło o to, by tzw. dys­cy­pli­ną fi­nan­so­wą nie były ob­ję­te małe go­spo­dar­stwa. Osta­tecz­nie KE zde­cy­do­wa­ła o ob­ni­że­niu progu wy­so­ko­ści do­płat i ob­ję­ciu dys­cy­pli­ną mniej­szych go­spo­darstw.
Po­nie­waż w spra­wie mar­co­wej pro­po­zy­cji KE do końca czerw­ca po­ro­zu­mie­nia nie osią­gnę­ły kraje UE i Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, Ko­mi­sja sama usta­li­ła 4-proc. ko­rek­tę do­płat po­wy­żej 2 tys. euro.
KE usta­la ko­rek­tę w ra­mach usta­no­wio­ne­go w 2003 r. me­cha­ni­zmu "dys­cy­pli­ny fi­nan­so­wej", który ma w razie po­trze­by utrzy­my­wać w okre­ślo­nych ry­zach wy­dat­ki na do­pła­ty rolne. To pierw­szy raz, kiedy me­cha­nizm zo­sta­nie uru­cho­mio­ny.