poniedziałek, 30 czerwca 2008

Wycieczka do Starego Pola


W dniu 14.06.2008r. odbyła się wycieczka do Starego Pola na "XV Żuławskie Targi Rolne" wśród atrakcji wyróżnić można wystawę maszyn rolniczych wraz z tegoroczną premierą nowego modelu ciągnika rolniczego marki Zetor, oraz rzadko do tej pory wstawianym ciągnikiem wielkiej mocy Case 588KM (łamany na podwójnych, trójkątnych gąsienicach) zwiedzający mogli również podziwiać wspaniałe knurki hodowlane mieszkańca gminy pana Henryka Lesińskiego z Mierzyna.

program PROW 2007-2013 - Renty strukturalne

Od 30 czerwca 2008r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski rolników o przyznanie renty strukturalnej.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat;
3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:

- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Warunki jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo

Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:

1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;
2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej;
3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Planowane jest wprowadzenie zmian do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 (Dz. U. nr 109 poz. 750 z dnia 21.06.2007 r.).

Przejmującym gospodarstwo w programie rent strukturalnych może zostać osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej. Kwalifikacje takie posiada osoba, która:

a) ukończyła zasadniczą lub średnią rolniczą szkołę zawodową, lub
b) ukończyła wyższą uczelnię rolniczą, lub
c) po ukończeniu studiów wyższych innych niż rolnicze ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem.

Natomiast osoby, które posiadały inne wykształcenie, niż wyżej wymienione lub uzyskały tytuł kwalifikacyjny (lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza) w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, musiały dodatkowo posiadać co najmniej 3 lub 5 letni staż pracy w rolnictwie.

Dotąd zgodnie z ww. Rozporządzeniem za staż pracy uznawany był tylko okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Obecnie planuje się, aby za staż pracy w rolnictwie uznawany był również okres, w którym osoba przejmująca gospodarstwo:

a) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy lub
b) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
c) odbyła staż pracy, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Gospodarstwo można przekazać:

1. Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.
2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość renty strukturalnej

Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury.
Wysokość renty strukturalnej zostaje zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej.
Wysokość renty strukturalnej może być zwiększona jeszcze o 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha, osobie w wieku poniżej 40 lat.
Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.Źródło: www.arimr.gov.pl