poniedziałek, 30 stycznia 2012

szkolenie: Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

W dniu 22 lutego 2012r. zapraszam wszystkich zainteresowanych na szkolenie, którego tematem będą kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR oraz inne wolne tematy na życzenie np. wyjaśnić mogę opłaty licencyjne pobierane przez AGNAS Agencję Nasienną Sp. z o.o. w Lesznie, Zasady zgaszania i wyceny strat wywołanych przez zwierzynę łowną, w wybranym temacie minimalne wymogi wzajemnej zgodności i inne. Szkolenie to odbędzie się w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszam!

Szkolenie chemizacyjne

W związku w obowiązkiem posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu chemizacyjnego dla wszystkich wykonujących opryski chemicznej ochrony roślin, przypominam zaświadczenie takie ważne jest przez jedynie pięć lat, proszę sprawdzić czy posiadacie aktualne czyli po 2007r. Jeżeli nie posiadacie Państwo aktualnego to proszę o zgłoszenie tego do mnie lub do naszego biura. Planowany kurs chemizacyjny dla mieszkańców gminy Nowe Miasto Lubawskie odbędzie się w dniach 27-29 lutego 2012r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie od godziny 9.00. Odpłatność za kurs wynosi wynosi 100,00 złotych. Jeszcze raz przypominam o wcześniejszym zgłoszeniu, wszystkie osoby które uczestniczyły w kursie przeprowadzanym przez nas w 2007r. otrzymają stosowne zaproszenia pisemnie. Karą za wykonywanie zabiegów chemicznej ochrony roślin od stycznia 2013r. bez ważnego zaświadczenia może być częściowa utrata płatności bezpośrednich. Pełniejsze informacje pod numerem 56-4742218 oraz 665-690-373

piątek, 27 stycznia 2012

Grupy producentów rolnych

Cel

Wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach.

Zakres

Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej oraz inwestycyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Beneficjent

Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), które zostały formalnie wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka właściwego dla siedziby grupy, w okresie objętym PROW 2007-2013.

Grupa producentów rolnych prowadząca działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną zostaje wpisana na jej wniosek do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby grupy pod warunkiem, że:

1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów;

2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych aktem założycielskim;

3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej członkami grupy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników;

4) co najmniej połowa udokumentowanych przychodów grupy pochodzi ze sprzedaży produktów grupy, ze względu na które grupa została powołana, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków;

5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Zakres wsparcia

W ramach działania wspierane są sektory produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz dział specjalny produkcji rolnej. Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych znajduje się w załączniku 9 do Programu.

W miarę rozszerzania wykazu produktów lub grup produktów, objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych, Polska będzie notyfikować Komisji Europejskiej kolejne sektory objęte wsparciem.

W ramach PROW 2007-2013 wspierane są tylko grupy producentów rolnych zarejestrowane zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta nie daje możliwości rejestracji grupom, które mogą być beneficjentami instrumentów finansowych mających na celu ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej grupom w ramach I filara WPR (np. dotyczące sektora warzyw i owoców).

Forma i wysokość pomocy

Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę grupy, marszałka województwa.

Stanowi ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach:

1) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo

2) 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty:

1) 100.000 EUR w pierwszym i drugim roku;

2) 80.000 EUR w trzecim roku;

3) 60.000 EUR w czwartym roku;

4) 50.000 EUR w piątym roku.

Wysokość pomocy nie przekracza pomocy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski