niedziela, 4 maja 2008

o programie rolnośrodowiskowym

Pakiet Rolnictwo zrównoważone (kod S01) jako jedyny nie dzieli się nawarianty. Polega na zbilansowaniu gospodarki nawozami, przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin i ograniczeniu obsady zwierząt w gospodarstwie. Ten pakiet jest wdrażany tylko w strefach priorytetowych. Płatność za działania w ramach pakietu wynosi 160 zł/ha. Sama nazwa tego pakietu wskazuje, że działania obejmują różne grunty w gospodarstwie, a stosowane metody gospodarki muszą spełniać zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Zrównoważone rolnictwo to przede wszystkim zbilansowane niewysokie dawki nawozów oraz zachowanie istniejących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych i użytków ekologicznych. Z punktu widzenia ochrony siedlisk i gatunków utrzymanie aktualnej mozaiki użytków ornych, łąk i pastwisk, utrzymanie oczek wodnych, zabagnień, zadrzewień stwarza warunki funkcjonowania licznych gatunków, także tych podlegających szczególnej trosce. W przyrodzie największa różnorodność występuje zawsze na granicy dwóch ekosystemów np. na granicy lasu i wody występuje więcej organizmów niż tylko w wodzie czy tylko w lesie. Podobnie na granicy pomiędzy zadrzewieniami, miedzami i innymi użytkami ekologicznymi a użytkami rolniczymi różnorodność jest największa, ponieważ występują tam gatunki typowe dla obu granicznych ekosystemów.

Brak komentarzy: